សូមស្វាគមន៍

 ក្រុមជំនុំសហគមន៍ខ្មែរ សូមស្វាគមន៍ បងប្អូន គ្រប់ជាតិសាសន៍ គ្រប់មជ្ឈ ដ្ឋាន គ្រប់និន្នាការ... ដើម្បីចូលមក ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត និងរៀន ព្រះបន្ទូល របស់ទ្រង់ ជាមួយគ្នា ដោយរើសមុខ ឡើយ។  

 

 

 

Sunday:
Sunday School: 9:30 - 10:30 a.m.
Worship Service: 10:45 - 12:00 a.m.

Home Bible Study:
Friday Evening: 7:00 - 8:00 p.m.
We take turns hosting Friday night's bible study. Please call Pastor Meng for location.

We have 9 guests and no members online